24425149
Gørløsevej 6B 3550 Slangerup


Vedtægter for Uvelse Idrætsforening

 • §1 Foreningens navn
  • 1.1 Uvelse Idrætsforening
 • §2 Foreningens hjemsted
  • 2.1 Uvelse, Hillerød kommune
 • §3 Foreningens formål
  • 3.1 Tilbyde idræts og kulturelle aktiviteter der tilgodeser medlemmer og potentielle medlemmers ønsker og behov.
  • 3.2 I foreningen arbejder vi målrettet på at
   • Skabe en ramme og et miljø der giver borgerne i Uvelse/Lystrup lyst til at deltage og være en del af fællesskabet.
   • Bidrage til Uvelse/Lystrup borgers mulighed for et sundt og godt helbred (både fysisk og psykisk.
   • Fremme og styrke samarbejdet på tværs af de forskellige idræts og kulturelle aktiviteter.
   • Give eksisterende og nye idræts og kulturelle aktiviteter lyst til at være en del af foreningen.
  • 3.3 Foreningens værdier
   • Idrætsforening for alle
   • Samarbejde
   • Respekt
   • Trivsel
 • §4 Medlemskab
  • 4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.
  • 4.2 Er et medlem i kontingentrestance kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.
  • 4.3 Ingen der er i kontingentrestance kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt det skyldige kontingent til foreningen.
  • 4.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen og afgørelsen vedtages med simpelt flertal.
 • §5 Generalforsamlingen
  • 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  • 5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.
  • 5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag senest 8 dage før.
  • 5.4 Indkaldelse og endelig dagsorden annonceres på foreningens hjemmeside samt sociale medier hvor foreningen er repræsenteret.
  • 5.5 Alle fremmødte medlemmer, der har været medlem i mindst 30 dage, har stemmeret. Medlemmer der er under 16 år skal repræsenteres af forældre eller værge.
  • 5.6 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.
  • 5.7 Alle afgørelser vedtages af de fremmødte stemmeberettiget med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
  • 5.8 Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte mindst følgende punkter:
   • Valg af dirigent og stemmetællere
   • Bestyrelsens beretning
   • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
   • Fremlæggelse af budget
   • Indkomne forslag
   • Valg af bestyrelse og suppleant
   • Valg af revisor samt revisorsuppleant
   • Evt.
 • §6 Ekstraordinær generalforsamling
  • 6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 % af medlemmerne ønsker det.
  • 6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.
 • §7 Bestyrelsen
  • 7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
  • 7.2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt afdelingsformænd for hver enkelt afdeling.
  • 7.3 Formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamling for 2 år og kan genvælges. To medlemmer vælges på lige årstal og et medlem på ulige årstal. De 3 valgte medlemmer fordeler efter generalforsamlingen posterne mellem sig.
  • 7.4 Medlemmerne af hver enkelt afdeling vælger på et møde i starten af sæsonen, afdelingens formand for en 2 årig periode. Der efter valget indtræder i bestyrelsen.
  • 7.5 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
  • 7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
  • 7.7 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
 • §8 Regnskab/økonomi
  • 8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)
  • 8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
  • 8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
 • §9 Budget
  • 9.1 Hver enkelt afdeling er ansvarlig for afdelingens budget samt evt. over- eller underskud fra år til år.
  • 9.2 Afdelingerne fastsætter kontingent der vil sikre balance i deres budget.
  • 9.3 Hver afdeling forelægger et rullende tre års budget på det næstsidste bestyrelsesmøde i året for godkendelse.
  • 9.4 Foreningens samlede budget for det næste år forelægges bestyrelsen på det sidste bestyrelsesmøde i året for godkendelse.
  • 9.5Kontingenter for de enkelte afdelinger offentliggøres efter bestyrelsens godkendelse af det samlede budget.
 • §10 Dispositionsret
  • 10.1 Det er formanden eller kassereren i foreningen, som sammen med et andet bestyrelsesmedlem, som har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
  • 10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 • §11 Vedtægtsændringer
  • 11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
 • §12 Opløsning af foreningen
  • 12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
  • 12.2 I tilfælde af opløsning, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning el. lign., gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt 14.03 2024.

Formand, Karsten Lindow.

Næstformand, Ledig

Bestyrelsessuppleant, Palle Kristian Leerbeck

Kasserer, Malte Sebastian Leerbeck 

Afdelingsformand Jan Erik Andersen, Badminton

Afdelingsformand Ledig, Floorball

Afdelingsformand Michael Piil Milwertz, Fodbold

Afdelingsformand Paw Petersen, Gymnastik

Sponsor