29678382
Gørløsevej 6A 3550 Slangerup


Vedtægter

§1 Foreningen benævnes Uvelse Idrætsforening og har hjemsted i Uvelse.
 

§2 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde og derigennem styrke den folkelige oplysning.
 

§3 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, såvel ordinær som ekstraordinær. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i klubbladet og i en lokalavis.

 • Stk. 1. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftlig i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag meddeles medlemmerne på generalforsamlingen.
   
 • Stk. 2. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage.
   
 • Stk. 3. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion § 7, vedtægtsændringer § 9 og foreningens ophør § 10
   
 • Stk. 4. Dagsorden for ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
   
  1. Valg af stemmetæller
  2. Valg af dirigent
  3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  4 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år.
  5. Forelæggelse af respektive afdelingers beretning v/afd. Formand.
  6. Valg af formand på ulige år
  7. Valg af næstformand og kasserer på lige år
  8. Valg af bestyrelsessuppleant
  9. Valg af revisorer og suppleant
  10. Behandling af indkomne forslag
  11. Eventuelt.
   

§4 Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, som alle vælges på den ordinære generalforsamling og som konstituerer sig selv, samt hver enkelt afdelings formand, som til enhver tid er valgt af de enkelte afdelingers medlemmer.

 • Stk. 1. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer vælges på lige årstal og et medlem på ulige årstal. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
   
 • Stk. 2. Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Endvidere vælges revisorer for et år ad gangen.
   

§5 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden og godkendt.

 • Stk. 1. Formanden og kasseren skal være økonomisk myndige. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
   
 • Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
   
 • Stk. 3. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.
   

§6 Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31.december.
 

§7 Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for en sæson og er bindende for hele sæsonen.

 • Stk. 1. Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen inden udgangen af pågældende sæson.
   
 • Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist (som skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanketten) kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.
   
 • Stk. 3. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
   
 • Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmer kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
   

§8 Bestyrelsen skal føre nøjagtig medlemsliste og regnskab samt protokol, der skal vise, hvad der sker på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. og underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
 

§9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt efter lovlig indvarsling. Alle beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal. Dog kan forandringer af vedtægterne, når disse er påført dagsordenen og angivne tidsfrister overholdt, kun vedtages når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 

§10 Foreningen kan opløses, når mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

 • Stk. 1. I tilfælde af foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning el. lign., skal foreningens formue gå til velgørende formål, som bestemmes af generalforsamlingen.
   

§11 Foreningen er tilmeldt DGI.
 

§12 Vedtægterne træder i kraft d. 27. januar 2003.
 
 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt 27.januar 2003.

Formand, Jan Bjarnested.

Næstformand, Kasserer, Karin Nielsen

Sponsor